บริการงานด้านกฎหมาย ทนายความ สอบถาม โทร: 02-116-1310 / 02-161-0155 / 086-558-9695 LINE ID: @cmtlaw อีเมล : toebkk@hotmail.com

บริษัท สำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร จำกัด  เป็นบริษัทบริการด้านกฎหมายที่เปิดให้บริการมานานมากกว่า 30 ปี ประสบการณ์ของเราผ่านคดียากง่ายมาทุกรูปแบบเราพร้อมทำเต็มที่ในงานที่ได้รับมอบหมาย "คำๆเดียวในศาลอาจทำให้คุณชนะทั้งคดี" เลือกทีมกฎหมายที่ใช่มีชัยไปกว่าครึ่ง เราพร้อมเป็นตัวเลือกนั้นของคุณ

 

มีปัญหาติดต่อหาเรา โทร : 02-116-1310 / 02-161-0155 / 086-558-9695 LINE ID: @cmtlaw 

Email : cmtlaw49@gmail.com

บริการงานด้านกฎหมาย

 

 

> รับว่าความทั่วราชอาณาจักร คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง

 

> รับปรึกษาคดีความ
- ปรึกษาที่สำนักกฎหมาย / ปรึกษาทางโทรศัพท์ / ปรึกษานอกสถานที่

 

> รับปรึกษานิติกรรมสัญญา
- ร่างนิติกรรมสัญญาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ / ตรวจสอบความถูกต้องของนิติกรรมสัญญา

 

> รับปรึกษาดำเนินการจดทะเบียนการค้าและพาณิชย์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
มูลนิธิ สมาคมฯลฯ

 

> รับปรึกษาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท ดูแลผลประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งสิทธิและประโยชน์ในทางธุรกิจ

 

> ดำเนินการในการทำพินัยกรรม จัดการมรดก รวมทั้งรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

 

> ปรึกษา ดำเนินการขอประกันตัวผู้ต้องหาในโรงพัก, ประกันตัวจำเลยในชั้นศาล หรือระหว่างอุทธรณ์ ฎีกา

 

> ปรึกษาดำเนินการเกี่ยวกับนโยบาย การขอคืนภาษี ลดหรืองดเบี้ยปรับภาษี และปัญหาด้านภาษีอากร

 

> ปรึกษาการดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น
จดทะเบียน จำนอง ขายฝาก ภาระจำยอม ทางจำเป็น สิทธิเก็บกิน ฯลฯ

 

> เป็นที่ปรึกษากฎหมายโครงการเกี่ยวกับธุรกิจ การลงทุนทางการค้า และอุตสาหกรรม นำเข้า ส่งออก

 

> เป็นที่ปรึกษากฎหมายแก่บริษัท บริษัทมหาชน ห้างหุ้นส่วน มูลนิธิ สมาคมและนิติบุคคลประเภทต่าง ๆ

 

> รับปรึกษาและแก้ไขเกี่ยวกับการละเมิดคดีรถชน ก่อนถึงขั้นตอนการดำเนินการในศาล เช่น
เจรจาต่อรองค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

 

> ดำเนินการปรึกษาเจรจาต่อรองร่วม เพื่อระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้น

 

> ดำเนินการจัดอบรม สัมมนา เผยแพร่ความรู้ทางด้านข้อมูลข่าวสารทางด้านกฎหมาย เช่น
กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
กฎหมายอาหารและยา ฯลฯ

 

> รับจดทะเบียนบริษัท บริษัทมหาชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดตั้งโรงงานและแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนทุกชนิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักใหญ่ๆ ที่เสนอมาข้างต้นนี้ด้วย

 

> รับขอ อย. เครื่องสำอาง อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องมือแพทย์ อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท ยา วัตถุอันตราย วัตถุเจือปนอาหาร น้ำดื่ม

 

> รับทำความเห็นทางกฎหมายประกอบให้ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบการลงทุน

 

> ขออนุญาต จับรางวัล จับฉลาก แจกรางวัลให้ลูกค้าโดยการจับฉลาก ขิงโชคทางเฟซบุ๊ค ชิงโชคทางเอสเอ็มเอส แจกรางวัลทางวิทยุ โทรทัศน์  เคเบิลทีวี  ทุกช่องทาง

 

> บริหารจัดหาสถานที่เช่า  เพื่อดำเนินการจดทะเบียน อย  ทุกชนิดแก่ท่านเช่นสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ สถานที่นำเข้าอาหาร หรือสถานที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์ 

 

> รับบริการขอ ไลเซน เปอร์อินวอยซ์ ขอlpi แก่สินค้าทุกชนิด   

 

> บริการหาพิธีกร เอ็มซี ดารา นักแสดง

 

> เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีทรัพย์สินทางปัญญา  เป็นทนายจำเลยสู้คดีอาญา ด้วยทีมทนายคุณภาพ

 

> จดทะเบียนบริษัทต่างด้าว จดทะเบียนบริษัทสาขาของต่างประเทศ  ขอบีโอไอ (ฺBOI) จดทะเบียนบริษัทให้คนต่างประเทศในไทย  ดำเนินการเปิดบัญชีให้แก่ชาวต่างประเทศ

 

> รับขอเครื่องหมายฮาลาล แก่ผลิตภัณท์อาหารและยาทุกชนิด เพื่อเพิ่มช่องทางขายสินค้าให้แก่กลุ่มบุคคลที่นับถือศาสนาอิสลาม

 

ขอบเขตการดำเนินงานด้านกฎหมาย

 

- กฎหมายที่เกี่ยวกับลักษณะของกิจการค้า

- ร่างนิติกรรมสัญญา / ตรวจสอบความถูกต้องของนิติกรรมสัญญา

- รับปรึกษาดำเนินการจดทะเบียนการค้าและพาณิชย์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า มูลนิธิ สมาคม ฯลฯ

- ระงับข้อพิพาททางธุรกิจ  คดีแพ่ง คดีอาญา และด้านคดีแรงงาน

- ติดต่อประสานงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งไทยและต่างประเทศ

- ค่าบริการเกี่ยวกับที่ปรึกษา คิดเป็นรายเดือนตามแต่จะตกลงกัน หรือคิดค่าปรึกษาเป็นรายชั่วโมงทั้งในและนอกสถานที่

งานบริการด้านภาษีอากร

 

- ปรึกษาการขอคืนภาษี

- ปรึกษาและแก้ปัญหาโดนเรียกภาษีย้อนหลัง

- ปรึกษาการขอลดหรืองดค่าปรับภาษีอากร

- ปรึกษาและแก้ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

- ปรึกษาและแก้ปัญหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

- วางแผนภาษีให้กับบริษัท บริษัทมหาชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมทั้งองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

- ไปพบเจ้าหน้าที่เมื่อถูกสรรพากรเรียกตรวจสอบ

- เป็นที่ปรึกษาภาษีอากร รายเดือน รายปี แก่บริษัทมหาชน บริษัทจำกัด และกิจการทุกประเทศ

- รับอุทธรณ์ ต่อสู้คดีด้านภาษ๊อากร อุทธรณ์ลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม อุทธรณ์ลดภาษี ฯลฯ

ทุกคำถามเรามีคำตอบให้กับท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรโดยเฉพาะ

นายชมทรรศน์ สมบุตร

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี เป็นที่ปรึกษากฎหมายภาษีให้แก่บริษัทเอกชน ฯลฯ 

งานบริการด้านทวงหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี

 

บริการติดตามทวงถามหนี้ (ก่อนการฟ้องร้องดำเนินคดี)

ขั้นตอนการดำเนินการ

 

1. ส่งจดหมายทวงถามและติดต่อลูกหนี้ด้วยเทคนิคทางโทรศัพท์คิดค่าใช้จ่ายเบื้องต้นดังนี้

กรณีจำนวนมูลหนี้ น้อยกว่า 50,000 บาท คิดค่าใช้จ่ายรายละ xxx บาท

กรณีจำนวนมูลหนี้ มากกว่า 50,000 บาท คิดค่าใช้จ่ายรายละ xxx บาท

 

2. กรณีที่สำนักงานต้องเดินทางติดต่อกับลูกหนี้ตามความจำเป็น สำนักงานจะแจ้งให้ทราบและจะดำเนินการต่อเมื่อได้รับแจ้งจากทางลูกค้า โดยคิดค่าใช้จ่าย 500-1,000 บาท ต่อครั้ง

 

อัตราค่าบริการ

จำนวนมูลหนี้ น้อยกว่า 50,000 บาท คิดค่าบริการ xx% ของจำนวนหนี้ที่ทวงถามได้

จำนวนมูลหนี้ มากกว่า 50,000 บาท คิดค่าบริการ xx% ของจำนวนหนี้ที่ทวงถามได้

 

**สำหรับอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายเบื้องต้น กรุณาติดต่อสอบถามกับทางสำนักงานอีกครั้ง**

 

งานสืบทรัพย์ บังคับคดี (หลักจากการฟ้องร้องดำเนินคดี)

  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเบื้องต้น และอัตราค่าจ้างแล้วแต่กรณีของความยากง่ายและจำนวนทุนทรัพย์ของงานนั้นๆ

งานบริการด้านทะเบียน

 

- จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

- จองชื่อบริษัท

- จดทะเบียนบริคณห์สนธิ

- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

-นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล

- สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

- จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

- จดทะเบียนขออนุญาต อย.

- รับปรึกษาและเคลียร์ปัญหา อย.

 

งานบริการด้านบัญชี


1. จัดทำ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 เพื่อนำส่งสรรพากรพื้นที่ ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน


2. จัดทำประกันสังคม เพื่อนำส่งประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน


3. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ขาย สำหรับเดือนทุกเดือน


4. จัดทำ ภพ.30 เพื่อนำส่งสรรพากรพื้นที่ ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน


5. จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีของทุกเดือน เช่น สมุดรายวันขาย, สมุดรายวันจ่ายเช็ค,สมุดรายวันเงินสด, สมุดรายวันรับเงิน, สมุดรายวันซื้อ, สมุดรายวันทั่วไป


6. จัดทำงบประจำเดือนของทุกเดือนและจะจัดส่งให้บริษัท/ห้างฯ ทุกเดือน เพื่อลูกค้าจะได้ตรวจสอบผลการดำเนินการของบริษัท/ห้างฯ


7. ปิดงบประจำปีของบริษัท/ห้างฯ และจะจัดส่งให้บริษัท/ห้างฯ ทุกปี


8. จัดทำ ภ.ง.ด.51 (ปิดงบกลางปี) เพื่อนำส่งสรรพากรพื้นที่ ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี


9. จัดทำ ภ.ง.ด.50 (ยื่นงบปลายปี) เพื่อนำส่งสรรพากรพื้นที่ภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไปของทุกปี และนำส่งงบการเงินให้กระทรวงพาณิชย์ทุกปี (กรณีที่ลูกค้าใช้บริการผู้ตรวจสอบบัญชีกับสำนักงาน)

 

สำนักงานมีบริการ รับรองเอกสารและลายมือชื่อ รับรองเอกสาร รับรองการแปล บริการแปลเอกสาร และรับรองลายมือชื่อ โนตารี พับบลิค Notary public เพื่อท่านจะได้นำเอาเอกสารดังกล่าวไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป