ความหมายต่างๆเกี่ยวกับ ยา บริการด้วยใจ ใส่ใจในทุกรายละเอียด โทร :  086-558-9695 Line OA: @cmt49 Email: toebkk@hotmail.com

➤ เภสัชเคมีภัณฑ์หมายความว่าสารอินทรีย์เคมีหรืออนินทรีย์เคมี ซึ่งเป็นสารเดี่ยวที่ใช้ปรุง แต่ง เตรียมหรือผสมเป็นยา

 

➤ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูป หมายความว่าสารอินทรีย์เคมีหรือ อนินทรีย์เคมีทั้งที่เป็นสารเดี่ยวหรือสารผสมที่อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะ นํามาใช้ประกอบในการผลิตเป็นยาสําเร็จรูป

 

➤ ยาแผนปัจจุบัน หมายถึง ยาที่มุ่งหมายสําหรับใช้ใน การประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบโรคศิลปะ แผนปัจจุบันหรือการบําบัดโรคสัตว์ - การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน คือ การประกอบโรค ศิลปะโดยอาศัยความรู้อันได้ศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์

 

➤ ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาที่มุ่งหมายสําหรับใช้ใน การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ หรือการบําบัดโรค สัตว์ ซึ่งอยู่ในตําราแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ หรือยาที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาแผนโบราณหรือยาที่ ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตํารับยาเป็นแผนโบราณ

 

➤ การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ คือ การประกอบโรค ศิลปะโดยอาศัยความรู้จากตํารา หรือการเรียนสืบต่อกันมา อันมิใช่การศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์

 

➤ ยาสมุนไพร หมายความว่า ยาที่ได้จากพฤกษชาติสัตว์หรือแร่ซึ่งมิได้ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ