ผลิตภัณฑ์วัตถุเจือปนอาหาร บริการด้วยใจ ใส่ใจในทุกรายละเอียด โทร :  086-558-9695 Line OA: @cmt49 Email: toebkk@hotmail.com

วัตถุเจือปนอาหาร 

หมายถึง วัตถุที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหาร หรือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาหาร ไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่ก็ตาม แต่ใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์ทางเทคโนโลยีการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่ง ซึ่งมีผลต่อคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร

 

การใช้วัตถุเจือปนอาหารมีจุดประสงค์การใช้หลักดังนี้

 • เพื่อให้อาหารมีความคงตัว
 • เพื่อรักษาคุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์อาหาร
 • เพื่อควบคุมความเป็นกรด-ด่างของอาหาร
 • เพื่อแต่งสีและให้กลิ่นรสอาหารตามความต้องการของผู้บริโภค

 

ประเภทของวัตถุเจือปนอาหาร

 • สารป้องกันการหืน (antioxidant)
 • ซีเควสเตนท์ (sequestrant)
 • กรดอินทรีย์ (organic acid)
 • สารที่ช่วยให้ข้นหรือช่วยให้คงตัว (thickening agent and stabilizing agent)
 • สารที่ทำให้เกิดเจล (gelling agent)
 • สีผสมอาหาร (coloring agent)
 • สารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร (flavoring agent)
 • สารเสริมรส ( flavor enhancer )
 • สารให้ความหวานแทนน้ำตาล (sugar substitute)
 • สารปรับความเป็นกรด-ด่าง (acid regulator)
 • สารเคลือบผิว ( glazing agent )
 • สารช่วยให้คงรูป ( firming agent)
 • สารช่วยเก็บความชื้น ( humectant )
 • สารทำให้เปียก (wetting agent)
 • สารปรับคุณภาพแป้ง ( flour treatment agent )
 • เอนไซม์ (enzyme)