ผลิตภัณฑ์ อาหารสัตว์ บริการด้วยใจ ใส่ใจในทุกรายละเอียด โทร :  086-558-9695 Line OA: @cmt49 Email: toebkk@hotmail.com

 

รับจด อย.อาหารสัตว์

 

  • ขออนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
  • ต่ออายุใบอนุญาต ผลิต นำเข้าอาหาร
  • ขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร
  • ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
  • ขออนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเป็นการเฉพาะคราว
  • รับขึ้นทะเบียนวัตถุเจือปนอาหารทั้งผลิตและนำเข้า
  • ขออนุญาตขายอาหารสัตว์น้ำ

 

 

ทะเบียนอาหารสัตว์เปรียบเสมือน อย. ของอาหารคนแต่เป็นของสัตว์ การมีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ แปลว่าอาหารนั้นได้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่า ได้รับอนุญาตให้ผลิตสินค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย รวมถึงอาหารต้องมีคุณภาพและมีประโยชน์สำหรับสัตว์จริงตามที่ได้โฆษณาไว้

ประเภทและชนิดของอาหารสัตว์ควบคุมที่ต้องขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า และ ขายอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

          1. ประเภทวัตถุดิบ

          2. ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว

          3. ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์

          4. ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์

          5. ประเภทอาหารสัตว์ผสมยา