สาระน่ารู้เรื่องการขาย ยา บริการด้วยใจ ใส่ใจในทุกรายละเอียด โทร :  086-558-9695 Line OA: @cmt49 Email: toebkk@hotmail.com

ผู้อนุญาต หมายความว่า

(1) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ซึ่ง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย สําหรับการอนุญาตผลิตยาหรือการนำหรือสั่งยา เข้ามาในราชอาณาจักร

(2) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ซึ่ง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย สําหรับการขายยาในกรุงเทพมหานคร

(3) ผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับการอนุญาตขายยา ในจังหวัด ที่อยู่ในเขตอํานาจนอกจาก กรุงเทพมหานคร

 

กรณีที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต

(1) การผลิตยาโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบําบัด โรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม

(2) การผลิตยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ ผู้ประกอบโรคศิลปะที่สั่งจ่ายสําหรับคนไข้เฉพาะราย หรือตามใบสั่งยา ของผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์สําหรับสัตว์เฉพาะราย

 

นิยามของ “ยา”

• วัตถุที่รับรองไว้ในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศ

• วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทา รักษา หรือ ป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์ หรือสัตว์

• วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปหรือ

• วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้างหรือ

• การกระทำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์