จดโลโก้ แบรนด์สินค้า ลิขสิทธิ์ บริการด้วยใจ ใส่ใจในทุกรายละเอียด โทร :  086-558-9695 ,Line : @cmt49 หรือ Email: cmtlaw49@gmail.com หรือที่ Email : toebkk@hotmail.com

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร ?
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิทธิที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะตามกฎหมายกำหนดเป็นสิทธิพิเศษ โดยให้สิทธิ์ที่จะผลิตสินค้าและจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ผลที่ได้รับจากสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิใช้แบบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือขาย หรือมีไว้เพื่อขายหรือเสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เว้นแต่การใช้แบบผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย

 ติดปัญหาใดเรามีทนายพร้อมดูแล    สอบถาม โทร: 02-116-1310 / 02-161-0155 / 086-558-9695 LINE ID: @cmt49

 

 

การออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร ?
การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่างภายนอกของแบบผลิตภัณฑ์หรือองค์ประกอบของลวดลายหรือสีของแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การออกแบบของเล่น เครื่องประดับ รถยนต์ เป็นต้น

เงื่อนไขการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคยมีหรือใช้แพร่หลายหรือได้เปิดเผยภาพ อันเป็นสาระสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสามารถผลิตได้ในเชิงอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

         การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้

  • แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
  • ต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วก่อนวันยื่นขอรับความคุ้มครอง 
  • ต้องไม่เป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิดเผยรูปภาพ สาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วก่อนวันยื่นขอรับความคุ้มครอง
  • ต้องไม่เป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่เคยมีประกาศโฆษณาคำขอสิทธิบัตรในประเทศไทยอยู่แล้วก่อนวันยื่นขอรับความคุ้มครอง
  • แบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

          ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมต่อ 1 คำขอชำระตามแต่ละขั้นตอน ดังนี้

ยื่นขอรับสิทธิการออกแบบผลิตภัณฑ์                250 บาท
คำขอแก้ไขเพิ่มเติม                                    50 บาท
การประกาศโฆษณา                                  250 บาท
การออกสิทธิบัตร                                    500 บาท
คำคัดค้น                                             250 บาท
คำอุทธรณ์                                           250 บาท
คำขอเปลี่ยนแปลงคำขอรับสิทธิบัตร                 100 บาท
คำขอถือสิทธิให้วันยื่นในต่างประเทศเป็นวันยื่นในไทย  50 บาท

           อายุความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

 

การจดเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (ภายใต้พิธีสารมาดริด) 
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้พิธีสารมาดริด คืออะไร
           คือการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงครั้งเดียวในประเทศไทย (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) และสามารถขอรับความคุ้มครองไปยังประเทศที่เป็นสมาชิกอีก 120 ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดลำดับที่ 99 โดยยื่นภาคยานุวัติสาร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 พฤศจิการยน 2560 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะทำหน้าที่รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศในฐานะสำนักงานต้นทาง (รับคำขอขาออก) และสำนักงานปลายทาง (รับคำขอขาเข้า)

 

           คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยและต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญตั้งอยู่ในประเทศ หรือ
  2. มีภูมิลำเนาในประเทศไทย หรือ
  3. มีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมแลยังคงประกอบการอย่างจริงจังในประเทศไทย

 

สิทธิบัตรประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร 
     สิทธิบัตร คือ หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์
     การประดิษฐ์ คือ การคิดค้นหรือคิดทำขึ้น และได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใหม่หรือการปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น อาทิ สูตรอาหาร สูตรเครื่องดื่มสมุนไพร โคมไฟ ช้อน การปรับปรุงคุณสมบัติความนุ่มและความเหนียวของเส้นก๋ยวเตี๋ยว เป็นต้น